-15% z kodem: ROK24 ⭐ ZOBACZ PROMOCJE do -50%alt

DARMOWA DOSTAWA OD 100,00 ZŁ
WYSYŁKA W 24H
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin


Regulamin sklepu skinlovestore.com z dnia 1 stycznia 2023.
 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „skinlovestore.com”, zwanym dalej „Sklepem Internetowym”, prowadzonym przez Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
2.    Określone w regulaminie definicje oznaczają:
a)    Sprzedający – Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-113), przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336091, NIP 9661999896, REGON 200286562, o kapitale zakładowym 400.000 zł, w całości opłaconym;
b)    Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem, na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego;
c)    Konsument – kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający towar niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także nabywający towar bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą, gdy nabycie towaru nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
d)    Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3.    Ilekroć niniejszy regulamin stanowi o adresie Sprzedającego bądź adresie pocztowym Sklepu Internetowego rozumie się przez to następujący adres: 15-113 Białystok, ul. Gen. W. Andersa 38A.
4.    Przedmiotem transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, przedstawione na stronie internetowej www.skinlovestore.com w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.
5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.    Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.skinlovestore.com, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami regulaminu.
7.    Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
8.    W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą, promocja lub wyprzedaż jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów, chyba że Sprzedający określi inne warunki promocji bądź wyprzedaży.


II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.    Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy następujące usługi:
a)    prowadzenie indywidualnego konta Kupującego;
b)    zawieranie umów sprzedaży;
c)    zamieszczanie opinii o produkcie.
2.    Świadczenie usług o których mowa w ust. 1 przez Sprzedającego jest nieodpłatne.
3.    Zawarcie umowy o świadczenie usług o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą:
a)    rozpoczęcia rejestracji indywidualnego konta – w przypadku usługi prowadzenia konta indywidualnego konta Kupującego;
b)    dodania produktu do koszyka – w przypadku usługi zawierania umów sprzedaży;
c)    otrzymania przez Kupującego zaproszenia do zamieszczenia opinii – w przypadku usługi zamieszczania opinii o produkcie.
4.    Rozwiązanie umowy o świadczenie usług o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą:
a)    zamknięcia indywidualnego konta Kupującego – w przypadku usługi prowadzenia indywidualnego konta Kupującego;
b)    złożenia Zamówienia albo usunięcia produktu z koszyka – w przypadku usługi zawierania umów sprzedaży;
c)    zamieszczenia opinii albo wygaśnięcia zaproszenia do jej zamieszczenia – w przypadku usługi zamieszczania opinii o produkcie.
5.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posługiwania się sprzętem elektroniczym (komputer, laptop, telefon komórkowy itp.) z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z dostępem do poczty elektronicznej oraz z włączonymi Cookies i JavaScript.
6.    Korzystający ze Sklepu Internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.    Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności naruszenia zakazu o którym mowa w ust.6.
8.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@skinlovestore.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej datę i opis zaistniałej nieprawidłowości oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

III. Zamówienia

1.    W celu nabycia produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego Kupujący zobowiązany jest złożyć Zamówienie.
2.    Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.skinlovestore.com, pocztę elektroniczną na adres sklep@skinlovestore.com lub telefonicznie pod numerem: 887 787 728. Składając Zamówienie poprzez stronę internetową Kupujący obowiązany jest skorzystać z znajdującego się na tej stronie formularza Zamówienia. W pozostałych wypadkach Kupujący obowiązany jest podać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania Zamówienia.
3.    Warunkiem realizacji Zamówienia jest potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
4.    W przypadku złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową www.skinlovestore.com Kupujący otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenia Zamówienia, które ma charakter czysto informacyjny i stanowi jedynie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sprzedającego.
5.    Przyjęcie złożonego Zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie przez pracownika Sprzedającego stosownego potwierdzenia w formie telefonicznej lub e-mailowej.
6.    Kupujący, którzy złożyli Zamówienie i zostało ono potwierdzone przez pracownika Sprzedającego, mogą sprawdzać stan swojego Zamówienia poprzez wejście w menu „moje konto” na stronie internetowej www.skinlovestore.com,
7.    Zamówienia niepotwierdzone nie są realizowane.
8.    Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Kupującego niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie Zamówienia.
9.    Zamówienia złożone przez jednego Kupującego na więcej niż dziesięć sztuk tego samego produktu mogą zostać przez Sprzedającego anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
IV. Realizacja zamówienia
1.    Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem paczkomatów. 
2.    Na życzenie Kupującego, Sprzedający może przesłać zamówiony towar za pośrednictwem wskazanej przez Kupującego firmy kurierskiej, innej niż wskazana w ust. 1 W takim wypadku opłata za przesyłkę jest doliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej i musi zostać uiszczona przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego przed dokonaniem wysyłki towaru.
3.    Nie istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem pocztowym Sklepu Internetowego.
4.    Zamówiony towar Sprzedający stara się dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, termin realizacji Zamówienia może wydłużyć się do 14 dni.
5.    W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy może się wydłużyć ponad terminy wskazane w pkt 4. W takim wypadku Sprzedający będzie starał się poinformować o tym Kupującego i podać przybliżony termin realizacji Zamówienia.
6.    Do terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
7.    Jeżeli przesyłka nie dotrze do Kupującego w terminach określonych niniejszym regulaminem, mimo potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, Kupujący powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego.
8.    W przypadku nieodebrania przesyłki od kuriera lub z paczkomatu z przyczyn leżących po stronie Kupującego koszty zwrotu przesyłki z miejsca planowanej dostawy do siedziby Sprzedawcy, ponosi Kupujący.  
9.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 887 787 728, lub mailowo: sklep@skinlovestore.com

V. Warunki płatności

1.    Wszystkie ceny produktów będących w ofercie sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.    Kupujący obowiązany jest zapłacić za zamówiony towar w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3.    Kupujący obowiązany jest opłacić koszty przesyłki zamówionego towaru. Sprzedający może pokryć koszty przesyłki zamówionego towaru, o czym poinformuje Kupującego. Zapłata za zamówiony towar i koszty przesyłki może być dokonana w następujących formach, wybranych przez Kupującego przy składaniu Zamówienia:
a)    za pobraniem – poprzez zapłatę kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki,
b)    przelewem na konto nr: 91 1050 1953 1000 0090 8115 1822,
c)    Płatności BLIK, karta płatnicza,
d)    przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Payu S.A.,
e)    przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

VI. Reklamacje

1.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
2.    Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu niebędącemu Konsumentem towar wolny od wad. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego niebędącego Konsumentem na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a Kupującemu niebędącemu Konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
3.    Sprzedający zobowiązany jest wydać Konsumentowi towar zgodny z umową. W razie braku zgodności towaru z umową, Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, a Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.
4.    Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy przesyłki stanu odbieranej przesyłki. W przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem Kupujący może sprawdzić otrzymaną przesyłkę dopiero po opłaceniu pobrania i kosztów wysyłki. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, „protokołu uszkodzeń”.
5.    W celu zrealizowania uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, towar należy odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego w ramach złożenia reklamacji.
6.    Oprócz reklamowanego towaru, należy odesłać do Sprzedającego następujące dokumenty:
a)    oryginalny dowód zakupu,
b)    oryginalne opakowanie,
c)    pisemną reklamację dostarczoną do Sprzedającego drogą pocztową lub przez pocztę e-mail z dokładnym opisem reklamowanego towaru.
7.    Zapis ust. 6 nie dotyczy Konsumentów. Jeżeli Kupującym jest Konsument, w celu złożenia reklamacji należy odesłać na adres Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem nieprawidłowości w dowolnej formie.
8.    Reklamowany towar należy wysłać w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem.
9.    Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego niewynikające z winy Sprzedającego, ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
10.    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towarów z winy Kupującego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.
11.    Sprzedający rozpatruje reklamację Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Sprzedający udziela na trwałym nośniku.
12.    Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 11, uważa się że Sprzedający uznał reklamację.

VII. Zwroty - Możliwość odstąpienia od umowy

1.    Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym punkcie, w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia Konsumenta w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
2.    Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania - pobierz tutaj.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
4.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty wysyłki towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie Internetowym. Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.
6.    Zwracany towar powinien być kompletny, wysłany w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu, a nadto nie powinien nosić śladów użytkowania. Opakowanie zwracanej przesyłki powinno zabezpieczać towar przed zniszczeniem. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu towaru.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń, których przedmiotem jest: towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Publikowanie opinii o produkcie

1.    Sprzedający umożliwia Kupującym zamieszczanie opinii o produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego.
2.    Sprzedający weryfikuje, czy opinie o produktach pochodzą od Kupujących, którzy nabyli dany produkt w sposób określony w ust. 3 oraz ust. 4. 
3.    W celu weryfikacji, czy publikowana opinia o produkcie pochodzi od Kupującego, który nabył dany produkt, Sprzedający wysyła zaproszenie do wystawienia opinii wyłącznie tym Kupującym, którzy złożyli Zamówienie, a jego status zmienił się na „zrealizowane”. Dodawanie recenzji produktów możliwe jest  tylko dla zalogowanych klientów lub poprzez bezpośredni link z maila przesłanego przez Sprzedającego po realizacji Zamówienia.  
4.    Opinie są weryfikowane ręcznie przez Sprzedającego przed ich opublikowaniem. Sprzedający zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których treść może naruszać postanowienia regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
5.    Sprzedający informuje, że opinie o produkcie opublikowane przed dniem 1 stycznia 2023 r. nie zostały zweryfikowane pod kątem tego, czy pochodzą od Konsumentów, którzy faktycznie nabyli dany produkt.

IX. Ochrona prywatności

1.    Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w Zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych..
2.    Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
Administratorem danym jest Sprzedający. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

X. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 
2.    Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3.    Składając Zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.
4.    Postanowienia niniejszego regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Konsumenta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.
5.    Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Szczegółowe informacje o trybach i procedurach pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci”.
6.    W celu pozasądowego rozwiązania sporu Konsument może również skorzystać z unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ........
8.    W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe.

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
tel.: 887 787 728
e-mail: sklep@skinlovestore.com

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres pocztowy: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: sklep@skinlovestore.com

Jeżeli skorzystają Państwo możliwości odstąpienia od umowy w formie oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
Informujemy, iż jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, których to kosztów nie pokrywamy. W pozostałym zakresie nie poniesiecie Państwo żadnych opłat związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy.
Zwrot otrzymanych od Państwa płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Ponadto informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, iż w wyniku odstąpienia od niniejszej umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Jeżeli rzeczy ze względu na swój charakter nie będą mogły zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 (dwudziestu) PLN.
Ponadto informujemy, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 


Przejdź do strony głównej
Zapisz się do naszego Newslettera już teraz

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Odwiedź nas na:
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ