Regulamin

Regulamin sklepu skinlovestore.com z dnia 28 styczeń 2021.

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „skinlovestore.com”, zwanym dalej „Sklepem Internetowym”, prowadzonym przez Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Określone w regulaminie postanowienia oznaczają:
a) Sprzedający – Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-113), przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336091, NIP 9661999896, REGON 200286562, o kapitale zakładowym 400.000 zł, w całości opłaconym;
b) Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem, na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego;
c) Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający towar niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Ilekroć niniejszy Regulamin mówi o adresie Sprzedającego bądź adresie pocztowym sklepu internetowego rozumie się przez to następujący adres: 15-113 Białystok, ul. Gen. W. Andersa 38A.
Przedmiotem transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, przedstawione na stronie internetowej www.skinlovestore.com w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.skinlovestore.com, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.,
zgodnie z warunkami Regulaminu.
Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą, promocja lub wyprzedaż jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów, chyba że Sprzedający określi inne warunki promocji bądź wyprzedaży.

II. Zamówienia

W celu nabycia produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego Kupujący zobowiązany jest złożyć Zamówienie.
Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.skinlovestore.com, pocztę elektroniczną na adres sklep@skinlovestore.com lub telefonicznie pod numerem: 887 787 728. Składając zamówienie poprzez stronę internetową Kupujący obowiązany jest skorzystać z znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia. W pozostałych wypadkach Kupujący obowiązany jest podać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.skinlovestore.com Kupujący otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenia zamówienia, które ma charakter czysto informacyjny i stanowi jedynie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.
Przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie przez pracownika Sprzedającego stosownego potwierdzenia w formie telefonicznej lub e-mailowej.
Kupujący, którzy złożyli zamówienie i zostało ono potwierdzone przez pracownika Sprzedającego, mogą sprawdzać stan swojego zamówienia poprzez wejście w menu „moje konto” na stronie internetowej www.skinlovestore.com.
Zamówienia niepotwierdzone nie są realizowane.
Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Kupującego niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
Zamówienia złożone przez jednego Kupującego na więcej niż dziesięć sztuk tego samego produktu mogą zostać przez Sprzedającego anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

III. Realizacja zamówienia

Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki za pośrednictwem DPDgroup lub wybranej przez niego firmy kurierskiej.
Na życzenie Kupującego, Sprzedający może przesłać zamówiony towar za pośrednictwem wskazanej przez Kupującego firmy kurierskiej. W takim wypadku opłata za przesyłkę jest doliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej i musi zostać uiszczona przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego przed dokonaniem wysyłki towaru.
Nie istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem pocztowym sklepu internetowego.
Zamówiony towar Sprzedający stara się dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni.
W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy może się wydłużyć ponad terminy wskazane w pkt 4. W takim wypadku Sprzedający będzie starał się poinformować o tym Kupującego i podać przybliżony termin realizacji zamówienia.
Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Jeżeli przesyłka nie dotrze do Kupującego w terminach określonych niniejszym Regulaminem, mimo potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 887 787 728, lub mailowo: sklep@skinlovestore.com

IV. Warunki płatności

Wszystkie ceny produktów będących w ofercie sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Kupujący obowiązany jest zapłacić za zamówiony towar w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
Kupujący obowiązany jest opłacić koszty przesyłki zamówionego towaru. Sprzedający może pokryć koszty przesyłki zamówionego towaru, o czym poinformuje Kupującego. Zapłata za zamówiony towar i koszty przesyłki może być dokonana w następujących formach, wybranych przez Kupującego przy składaniu zamówienia:
za pobraniem – poprzez zapłatę kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki,
przelewem na konto nr: 91 1050 1953 1000 0090 8115 1822,
Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Payu S.A.,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

V. Reklamacje

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i objęte rękojmią za wady. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu towar wolny od wad.
Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy przesyłki stanu odbieranej przesyłki. W przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem Kupujący może sprawdzić otrzymaną przesyłkę dopiero po opłaceniu pobrania i kosztów wysyłki. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, „protokołu uszkodzeń”.
Gdy towar ma wadę fabryczną, należy go odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego celem złożenia reklamacji.
Oprócz reklamowanego towaru, należy odesłać do Sprzedającego następujące dokumenty:
oryginalny dowód zakupu,
oryginalne opakowanie,
pisemną reklamację dostarczoną do Sprzedającego drogą pocztową lub przez pocztę e-mail z dokładnym opisem reklamowanego towaru.
Zapis ust. 4 nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami. Jeżeli Kupującym jest Konsument, w celu złożenia reklamacji należy odesłać na adres Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem wady w dowolnej formie.
Reklamowany towar należy wysłać w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem.
Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego, nie wynikające z winy Sprzedającego, ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towarów z winy użytkownika, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.

VI. Zwroty - Możliwość odstąpienia od umowy

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia jest dostępny do pobrania - pobierz tutaj.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
Kupujący będący Konsumentem, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty wysyłki towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie internetowym. Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.
Zwracany towar powinien być kompletny, wysłany w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu, a nadto nie powinien nosić śladów użytkowania. Opakowanie zwracanej przesyłki powinno zabezpieczać towar przed zniszczeniem. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowania, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, świadczeń w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia, oraz świadczeń w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. Ochrona prywatności

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.). Korzystanie ze sklepu skinlovestore.com oznacza również jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
Administratorem danym jest Sprzedający. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.
Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego będącego Konsumentem, sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe.

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
tel.: 887 787 728
e-mail: sklep@skinlovestore.com

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować DIAGNOSIS S.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres pocztowy: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: sklep@skinlovestore.com

Jeżeli skorzystają Państwo możliwości odstąpienia od umowy w formie oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

Informujemy, iż jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, których to kosztów nie pokrywamy. W pozostałym zakresie nie poniesiecie Państwo żadnych opłat związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy.

Zwrot otrzymanych od Państwa płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Ponadto informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, iż w wyniku odstąpienia od niniejszej umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli rzeczy ze względu na swój charakter nie będą mogły zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 (dwudziestu) PLN.

Ponadto informujemy, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.