Regulamin konkursu „Konkurs Skinlovestore&Novaclear” z dnia 20.10.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Skinlovestore&Novaclear” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336091, NIP 9661999896, REGON 200286562, o kapitale zakładowym 400.000 zł, w całości opłaconym. (kod pocztowy 15-113) przy ul. gen. W. Andersa 38A.(dalej zwana „Organizatorem”).

 

1.2.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.skinlovestore.com

 

1.4.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 20.10.2021 do 31.10.2021 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany  w pkt Regulaminu.

 

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na profilu IG organizatora https://www.instagram.com/skinlovestore.official/

 

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na https://www.instagram.com/skinlovestore.official/ w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  na social-media sklepu Skinlovestore

 

ZASADY KONKURSU

 

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Konkurs Skinlovestore&Novaclear” spełni wszystkie następujące zadania konkursowe za pośrednictwem https://www.instagram.com/skinlovestore.official/ :

 1. Zaobserwuje nasz profil na instagramie @skinlovestore oraz profil @novaclear_poland
 2. Dokończy zdanie: “Jaki produkt ze sklepu Skinlovestore.com jest niezbędnikiem w Twojej kosmetyczce …”
 3. W komentarzu oznaczy 3 osoby, które mogłyby być zainteresowane tym konkursem

 

 

NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidziane są 3 nagrody w postaci:

Zestawu dermokosmetyków na który składają się:

Zestaw dermokosmetyków linii Novaclear Hydro:

 1. Krem-żel nawilżający do twarzy na dzień – 50ml
 2. Żel nawilżający do mycia twarzy – 150ml
 3. Pomadka nawilżająca do ust – 4.9g

Zestaw dermokosmetyków linii Novaclear Collagen:

 1. Liftingujący krem do twarzy na dzień – 50ml
 2. Ujędrniająco-wygładzający krem do twarzy na noc – 50ml
 3. Ujędrniające serum do twarzy – 30m
 4. Żel do mycia twarzy – 50ml

Zestaw dermokosmetyków linii Novaclear Acne:

 1. Krem matujący do twarzy – 40ml
 2. Oczyszczający tonik do twarzy – 150ml
 3. Pianka oczyszczająca do twarzy – 100ml

 

 

 

– z zastrzeżeniem pkt. 4.2 Regulaminu.

 

4.2 Nagrody określone w pkt 4.1 (będące nagrodami rzeczowo – pieniężnymi) będą składały się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu

 

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

 

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  spośród  osób,  które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe i w sposób najbardziej kreatywny dokończą zdanie, o którym   mowa w punkcie 3.1.2 Regulaminu.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną  na social-media sklepu skinlovestore.com, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny kreatywność zakończenia zdania, o którym mowa w punkcie 3.1.2 Regulaminu.

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.

6.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inspektor@equalanpharma.eu

6.3 Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienia dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”).

Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje        o laureatach Konkursu oraz ich pracach.

6.4. Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.

6.6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Podanie danych laureatów przetwarzanych do celów podatkowo – księgowych pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 

REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników   wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: sklep@skinlovestore.com przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później  niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

8.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

8.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

9.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

 

9.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.